субота, 12.06.2021

Рішення НКЦПФР від 10.07.2015 № 980 "Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.07.2015  № 980

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 липня 2015 р. 
за № 861/27306

Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Відповідно до підпункту 170.2.6 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України, пунктів 37-10 та 37-11 частини другої статті 7, пунктів 5-1 та 13 статті 8 Закону України«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою визначення ознак фіктивності емітентів і порядку включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії 
від 10 липня 2015 року № 43


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів 
та фондового ринку 
10.07.2015  № 980

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 липня 2015 р. 
за № 861/27306

ПОЛОЖЕННЯ 
про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

1. Це Положення визначає:

1) ознаки фіктивності емітента цінних паперів;

2) порядок прийняття рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі – Список), та виключення із Списку.

2. У цьому Положенні термін "капіталізація" вживається в такому значенні – середнє арифметичне останніх розрахованих за кожен місяць кварталу біржових курсів акцій (або за останній місяць, якщо обіг акцій здійснювався менше трьох місяців), помножене на кількість акцій в обігу.

3. Дія цього Положення не поширюється на таких емітентів:

1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику;

2) Державну іпотечну установу;

3) небанківські фінансові установи (крім корпоративних інвестиційних фондів);

4) банки;

5) державні керуючі холдингові компанії, державні холдингові компанії та державні акціонерні товариства, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів;

6) міжнародні фінансові організації;

7) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

8) міські ради;

9) Автономну Республіку Крим.

4. Ознаки, відповідність яким є підставою для прийняття рішення про включення емітента (крім інститутів спільного інвестування) до Списку:

1) встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) факт відсутності емітента за місцезнаходженням;

2) неподання емітентом до Комісії регулярної річної інформації або регулярної квартальної інформації протягом двох кварталів поспіль;

3) непроведення акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль та/або неутворення органів управління акціонерного товариства, визначених законодавством, протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

4) перевищення співвідношення капіталізації емітента до розміру виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) більше ніж у 3 рази відповідно до фінансової звітності емітента, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду (для публічних акціонерних товариств);

5) перевищення співвідношення капіталізації емітента до вартості чистих активів такого емітента більш ніж у 3 рази відповідно до фінансової звітності емітента, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду (для акцій публічних акціонерних товариств);

6) переважну частку активів емітента (більше ніж 80 відсотків) складають фінансові інвестиції, та/або дебіторська заборгованість, та/або векселі відповідно до фінансової звітності емітента, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду;

7) кількість працівників емітента станом на кінець звітного періоду становить менше десяти осіб відповідно до фінансової звітності емітента, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду (для публічних акціонерних товариств);

8) середньомісячні витрати емітента на оплату праці в середньому на одного працівника є меншими від трикратного мінімального розміру заробітної плати, визначеного законодавством на дату складання фінансової звітності емітента, відповідно до такої звітності, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду;

9) реєстрація місцезнаходження емітента у приміщенні житлового фонду;

10) низький рівень (менше 3 відсотків від розміру активів емітента) або відсутність доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) за основним видом діяльності станом на кінець фінансового року.

5. Ознаки, відповідність яким є підставою для прийняття рішення про включення корпоративного інвестиційного фонду до Списку:

1) неподання корпоративним інвестиційним фондом до Комісії регулярної інформації за станом на кінець наступного звітного періоду після спливу строку заміни компанії з управління активами;

2) непроведення корпоративним інвестиційним фондом загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль;

3) реєстрація місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду у приміщенні житлового фонду;

4) перевищення співвідношення капіталізації корпоративного інвестиційного фонду до вартості чистих активів такого емітента більш ніж у 2 рази відповідно до фінансової звітності емітента, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду;

5) включення до складу активів корпоративного інвестиційного фонду векселів та цінних паперів емітентів, включених до Списку, на суму, що перевищує 80% від вартості активів такого фонду.

6. На підставі наявної інформації Комісія проводить аналіз відповідності емітента ознакам фіктивності згідно з ознаками, визначеними у пунктах 4 або 5 цього Положення.

7. Відповідність емітента щонайменше чотирьом ознакам, визначеним у пункті 4 цього Положення, або щонайменше трьом ознакам, визначеним у пункті 5 цього Положення, є підставою для прийняття рішення про включення емітента до Списку (далі – Рішення).

8. Відповідність емітента одночасно двом ознакам фіктивності, визначеним у підпунктах 1та 2 пункту 4 або у підпунктах 1 та 3 пункту 5 цього Положення, що підтверджується відповідними документами, є безумовною підставою для прийняття Рішення.

9. На підставі Рішення здійснюється зупинення обігу цінних паперів емітента, крім операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

10. Комісія протягом одного робочого дня з дати прийняття Рішення забезпечує:

оприлюднення Рішення на офіційному веб-сайті Комісії;

направлення копії Рішення емітенту (крім випадку відсутності емітента за місцезнаходженням);

направлення копії Рішення фондовим біржам у паперовому або електронному вигляді;

направлення Рішення до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів здійснює безумовну операцію щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами відповідного випуску на четвертий робочий день з дати надходження Рішення.

Комісія на четвертий робочий день з дати прийняття Рішення вносить відповідну інформацію до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

Комісія додатково забезпечує опублікування Рішення в одному з офіційних друкованих видань Комісії протягом 5 робочих днів з дати прийняття Рішення.

11. Емітент та його цінні папери вважаються такими, що мають ознаки фіктивності, з дати внесення відповідної інформації до Списку.

12. Рішення може бути оскаржено до суду в установленому чинним законодавством порядку.

13. У разі отримання Комісією документів, що підтверджують усунення усіх ознак, які стали підставою для прийняття Рішення, Комісія здійснює згідно з законодавством відповідну перевірку, та за її результатами у разі підтвердження усунення зазначених ознак емітент виключається зі Списку на підставі відповідного рішення Комісії.

На підставі рішення, зазначеного у цьому пункті, здійснюється відновлення обігу цінних паперів емітента.

У разі отримання Комісією інформації про внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення емітента емітент виключається зі Списку на підставі відповідного рішення Комісії.

14. Оприлюднення рішення, зазначеного у пункті 13 цього Положення, внесення відповідної інформації до Списку та його направлення емітенту, фондовим біржам та Центральному депозитарію цінних паперів здійснюються у спосіб та строк, що визначені упункті 10 цього Положення.

Емітент та його цінні папери вважаються такими, що не мають ознак фіктивності, з дати внесення відповідної інформації до Списку.

15. Формування та ведення Списку здійснюються Комісією в електронному вигляді за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

Директор департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансівА. Папаіка


Додаток 
до Положення про встановлення 
ознак фіктивності емітентів цінних 
паперів та включення таких емітентів 
до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності (пункт 15)

СПИСОК 
емітентів, що мають ознаки фіктивності

№ з/п

Дата внесення інформації про емітента, щодо якого прийнято рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, або рішення про виключення емітента з переліку списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Номер і дата рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Номер і дата рішення про виключення емітента зі списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт