субота, 12.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 555 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 627"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.06.2015  № 555

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
08 липня 2015 р. 
за № 805/27250

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 627

Відповідно до частини третьої статті 239 Митного кодексу України та з метою удосконалення механізму роботи складів митниць НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та тексті наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 627 «Про затвердження Порядку роботи складу митного органу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1097/21409, слова «митний орган» у всіх числах та відмінках замінити словами «митниця ДФС» у відповідних числах та відмінках.

2. Затвердити Зміни до Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1097/21409, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Державної фіскальної служби (Видиборець А.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
15.06.2015  № 555

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
08 липня 2015 р. 
за № 805/27250

ЗМІНИ 
до Порядку роботи складу митного органу

1. У заголовку Порядку слова "митного органу" замінити словами "митниці ДФС".

2. Пункт 1.2 розділу І "Загальні положення" доповнити новим реченням такого змісту: "За наявності у зонах митного контролю на територіях пунктів пропуску тимчасових нетитульних споруд дозволяється їх використання в якості складу Митниці.".

3. У розділі ІІ "Вимоги до складу митного органу":

1) у пункті 2.1:

у підпункті 2.1.2:

в абзаці першому слова "а також міцні стіни, перегородки, перекриття підлоги й стелі" замінити словами "оббиті металом двері, ґрати";

в абзаці другому слово "обов’язково" виключити;

у підпункті 2.1.3:

абзац перший після слів "на двоє дверей" доповнити словами "(крім тимчасових нетитульних споруд)";

в абзаці другому слова "мають ізсередини оглядове вічко" виключити;

абзац третій після слова "навісний" доповнити словами ", врізний чи накладний";

2) у пункті 2.6:

абзац третій після слів "прикріплює ярлики" доповнити словами та цифрою "за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку,";

в абзаці шостому слово "митниці" виключити;

3) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Доступ на склад Митниці осіб, які не забезпечують його роботу, здійснюється за присутності завідуючого складом Митниці з дозволу керівника Митниці чи особи, яка виконує його обов'язки. При здійсненні в установленому порядку перевірки складу контролюючими/перевіряючими органами огляд складів Митниці в обов'язковому порядку фіксується актом про результати проведення перевірки на складі Митниці, який складається за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.".

4. У розділі ІІІ "Завідуючий складом митного органу":

1) в абзаці третьому пункту 3.4 слова "у начальника відділу оперативних чергових або його заступника" замінити словами "у підрозділі чергових Митниці";

2) у пункті 3.5:

абзац другий доповнити словами "у письмовій формі доповісти про це керівнику підрозділу інфраструктури, який в свою чергу негайно інформує керівника підрозділу власної безпеки Головного управління ДФС відповідної області чи міста Києва";

абзац третій викласти в такій редакції:

"У цьому разі обов'язково проводиться інвентаризація, а посадові особи Митниці діють відповідно до розділу ХІІ цього Порядку та інших нормативно-правових актів.".

5. У розділі ІV "Товари й транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складі митного органу":

1) у підпункті 4.2.10 пункту 4.2 слова "митним органом" виключити;

2) у пункті 4.3:

абзаци першийдругий викласти в такій редакції:

"4.3. Товари, які через свої властивості не можуть зберігатися на складі Митниці, можуть передаватися підприємствам, на складах яких створено необхідні умови для належного зберігання таких товарів. Для цілей цього Порядку таке зберігання вважається зберіганням на складі Митниці. Договори відповідального зберігання з такими підприємствами готуються підрозділом інфраструктури за погодженням з керівниками юридичного підрозділу та підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Митниці та укладаються в установленому порядку. Про укладення договору відповідального зберігання у триденний строк інформується підрозділ власної безпеки Головного управління ДФС відповідної області чи міста Києва.

Службова записка з висновком щодо неможливості зберігання товарів на складі Митниці надається керівником підрозділу інфраструктури за результатами їх огляду завідувачем складу та/або вивчення наявних товаросупровідних та інших документів у письмовій формі на ім'я керівника Митниці. За результатами розгляду цієї службової записки та пропозицій щодо місця розміщення таких товарів керівником Митниці приймається рішення щодо місця зберігання товарів.";

абзац четвертий після слова "митниці" доповнити словами "як таких, що прийняті на склад";

3) пункт 4.5 після слів "до каси" доповнити словами "або спеціально обладнаних приміщень,".

6. У пункті 5.1 розділу V "Розміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу":

1) у підпункті 5.1.2:

в абзаці четвертому слова "розрахунковий об'єм займаної ним площі" виключити;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

"розрахунковий об'єм займаної ним площі".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - вісімнадцятим;

в абзаці десятому слово та цифру "додатку 1" замінити словом та цифрою "додатку 3";

2) у підпункті 5.1.3:

в абзаці п'ятому слова "розрахунковий об'єм займаної ним площі" виключити;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"розрахунковий об'єм займаної ним площі при безпосередньому розміщенні на склад Митниці".

У зв’язку з цим абзаци шостий - тридцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тридцять першим;

абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Посадова особа підрозділу інфраструктури на підставі наданих документів вживає заходів щодо:

забезпечення в триденний строк маркування товарів, які відповідно до положень Кодексунабули статусу таких, що зберігаються на складі Митниці, друкованим написом - "У статусі розміщених на складі Митниці" та за можливості відокремлює ці товари по периметру стрічкою чи іншими огороджувальними засобами;

внесення відомостей (невідкладно після маркування) про товари, транспортні засоби комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився і які відповідно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберігаються на складі Митниці, до журналу обліку;

визначення місця їх фактичного поміщення на склад Митниці з урахуванням можливостей складу Митниці, наявних засобів для транспортування товарів та навантажувально-розвантажувальної техніки, та інформує про це службовою запискою керівника Митниці або особу, яка виконує його обов'язки.

Рішення про необхідність організації переміщення товарів на склад Митниці чи розміщення цих товарів у зоні митного контролю до моменту фактичного розпорядження ними приймається керівником Митниці або особою, яка виконує його обов'язки.

У разі позитивного рішення керівника Митниці або особи, яка виконує його обов'язки, з питання необхідності організації переміщення товарів на склад Митниці посадова особа підрозділу інфраструктури службовою запискою інформує посадову особу Митниці, до обов'язків якої входить здійснення контролю строків перебування товарів і транспортних засобів комерційного призначення в зоні митного контролю, про рішення, прийняте керівництвом Митниці, та визначає дату фактичного переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад Митниці.";

абзац двадцятий доповнити новим реченням такого змісту: "До фактичного переміщення товарів на склад Митниці організація його збереження покладається на підрозділ митного оформлення, в зоні митного контролю якої він знаходиться.";

3) у підпункті 5.1.5:

абзац третій після слів "Старший зміни" доповнити словами "керівник підрозділу" і після слів "засобами телефонного зв’язку" - словами "та службовою запискою";

в абзаці четвертому слово та цифру "додатку 2" замінити словом та цифрою "додатку 4";

4) у підпункті 5.1.10:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Товари, транспортні засоби комерційного призначення, тимчасово вилучені в справах про порушення митних правил, та предмети, вилучені відповідно до кримінального процесуального законодавства, передаються на склад Митниці протягом поточного робочого дня, впродовж якого вони були вилучені, або після завершення зміни. У виняткових випадках за наявності великих обсягів вилучених товарів чи інших обґрунтованих підстав строк організації передачі товарів, транспортних засобів комерційного призначення може бути подовжений керівником підрозділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням за погодженням з керівником інфраструктури. Подовження такого строку фіксується службовою запискою на ім'я керівника підрозділу інфраструктури.";

в абзаці четвертому слово та цифру "додатку 3" замінити словом та цифрою "додатку 5";

абзац дев'ятий після слова "спідометрі" доповнити словом "комплектність,";

абзац одинадцятий доповнити новим реченням такого змісту: "В такому разі посадова особа Митниці, яка здійснює провадження у справі про порушення митних правил, зобов’язана в триденний строк після отримання документально підтверджених висновків щодо вартості товарів передати завідувачу складу копії відповідних висновків.";

в абзаці двадцять третьому слова "Міністерства надзвичайних ситуацій України" замінити словами "Державної служби України з надзвичайних ситуацій";

в абзаці двадцять четвертому слова "до кімнати зберігання зброї митного органу" замінити словами "відповідно до чинного порядку придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, спеціальних засобів та військово-технічного майна у підрозділах Державної фіскальної служби України", а останнє речення виключити;

5) у підпункті 5.1.11:

в абзаці п'ятому слова "розрахунковий об'єм займаної ним площі на складі митного органу" виключити;

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"розрахунковий об'єм займаної ним площі при безпосередньому розміщенні на склад Митниці".

У зв’язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

6) доповнити пункт новим підпунктом 5.1.12 такого змісту:

"5.1.12. Акта приймання-передавання, складеного на підставі процесуальних документів (звернень) інших правоохоронних органів - при розміщенні на зберігання на складі Митниці товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпункті 4.2.10 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, вилучених/затриманих цими правоохоронними органами.

Рішення про розміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення на складі Митниці приймається її керівником на підставі процесуального документа (звернення) посадової особи органу, який здійснив вилучення таких товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Акт приймання-передавання складається завідуючим у двох примірниках, зміст яких має повністю збігатися. Усі примірники акта приймання-передавання підписуються посадовими особами, які брали участь у прийманні-передаванні, та затверджуються керівником Митниці або особою, яка виконує його обов'язки, у строк не пізніше трьох робочих днів після його складення та розподіляються завідуючим таким чином:

перший - передається до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Митниці;

другий - передається посадовій особі органу, який здійснив вилучення таких товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

При прийнятті на склад Митниці товарів, транспортних засобів комерційного призначення завідуючий зобов'язаний перерахувати їх, звірити фактичну кількість, вагу, особливі та ідентифікаційні ознаки з даними, зазначеними в акті приймання-передавання.

У разі якщо при прийманні товарів на склад Митниці виявлено кількісні та/або інші розбіжності з даними, зазначеними в процесуальному документі (зверненні) посадової особи органу, який здійснив вилучення таких товарів, транспортних засобів комерційного призначення, завідуючим накладаються засоби ідентифікації (пломби, відбитки печаток тощо), про що складається акт, у якому зазначаються:

дата складання акта;

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи та найменування органу, який розміщує товари на склад Митниці;

відомості про товари (ідентифікаційні ознаки), що розміщуються на склад Митниці.

Про факт розбіжності завідуючий доповідає керівнику підрозділу інфраструктури Митниці, а також підрозділу власної безпеки Головного управління ДФС відповідної області чи міста Києва в день виявлення розбіжності для узгодження питання з представником відповідного правоохоронного органу.".

7. Доповнити абзац четвертий пункту 6.5 розділу VI "Оцінка товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що розміщуються на складі митного органу" після слів і цифри "на рівні 1 гривні" словами "за кожне найменування, незважаючи на їх кількість".

8. Пункт 8.8 розділу VIII "Строки зберігання товарів, транспортних засобів" викласти в такій редакції:

"8.8. Товари, зазначені в підпункті 4.2.9 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, можуть зберігатися на складі Митниці протягом 90 днів, якщо до Митниці не буде подано ухвалу суду чи рішення іншого уповноваженого державного органу про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності.

У разі заведення справи про порушення митних правил строки зберігання таких товарів визначаються відповідно до пункту 8.7 розділу VIII цього Порядку.

Контроль за надходженням на склад Митниці рішень, обумовлених абзацом першим цього пункту, покладається на посадову особу Митниці, яка розмістила такі товари на склад Митниці, та керівника підрозділу Митниці, у якому працює (працювала) зазначена посадова особа.".

9. Розділ IX "Видача товарів, транспортних засобів комерційного призначення зі складу митного органу" викласти в такій редакції:

"IX. Видача товарів, транспортних засобів комерційного призначення зі складу митного органу

9.1. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах Митниць під митним контролем, можуть бути видані їх власникам або уповноваженим ними особам, а також особам, до яких протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними, лише після їх митного оформлення, відшкодування витрат Митниць на їх зберігання та сплати відповідних митних платежів.

9.2. Видача зі складу Митниці товарів, транспортних засобів комерційного призначення особам, зазначеним у пункті 9.1 цього розділу, здійснюється за умови подання на ім'я керівника Митниці або особи, яка виконує його обов'язки, відповідної заяви/звернення, у якій зазначаються поштова адреса та за наявності електронна адреса і контактний телефон заявника.

До заяви/звернення долучаються документи, що засвідчують особу (повноваження особи), а також інші необхідні документи з числа визначених у пунктах 9.8 та 9.9 цього розділу.

9.3. У разі прийняття особою, зазначеною у пункті 9.1 цього розділу, рішення про вивезення (повернення) товарів за межі митної території України (щодо товарів, які переміщувалися через митний кордон України в супроводжуваному багажі або ручній поклажі) ця особа у заяві/зверненні зазначає пункт пропуску на митному кордоні в зоні діяльності Митниці, через який було ввезено товари на митну територію України, орієнтовні дату та час їх вивезення (повернення). До заяви/звернення додається копія квитка або іншого документа, що підтверджує намір поїздки громадянина за межі митної території України (у разі наявності).

Заява/звернення подається Митниці не пізніше, ніж за три робочих дні до бажаної дати видачі товарів, зазначеної у заяві/зверненні.

За наявності об'єктивних причин і з урахуванням особливостей функціонування складу Митниці строк їх видачі може бути зменшений Митницею за заявою/зверненням особи, зазначеної у пункті 9.1 цього розділу.

9.4. Заява/звернення та додані до неї документи розглядаються підрозділом/спеціалістом зі складського обліку вилученого майна та розпорядження ним, а у випадках повернення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, тимчасово вилучених у справі про порушення митних правил, чи предметів, вилучених відповідно до кримінального процесуального законодавства, також керівниками юридичного підрозділу та підрозділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Митниці.

За результатами розгляду заяви/звернення та доданих до неї документів посадові особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, письмово надають застереження щодо видачі товарів, транспортних засобів комерційного призначення (наприклад: наявність процесуальних документів, що обмежують видачу майна зі складу митниці, відомостей щодо оскарження рішення суду у справі про порушення митних правил, інших правових підстав, що не дозволяють видачу майна зі складу) для прийняття остаточного рішення керівником Митниці або особою, яка виконує його обов’язки, або погоджують таку видачу шляхом проставляння підпису/візування на заяві. При цьому надання відповідних застережень або погодження видачі товарів, транспортних засобів комерційного призначення повинно бути здійснено в строк, що не перевищує загального строку розгляду заяви/звернення, зазначеного в пункті 9.5 цього розділу, та може надаватись електронним документом, засвідченим електронним цифровим підписом.

Остаточне рішення щодо видачі товарів, транспортних засобів комерційного призначення зі складу Митниці та застосування процедур, які цьому передуватимуть, приймається керівником Митниці або особою, яка виконує його обов'язки.

9.5. Строк розгляду заяви/звернення та надання відповіді на неї не може перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації цієї заяви/звернення у Митниці. При фактичній видачі товарів у строки, що не перевищують строки розгляду заяви/звернення, відповідь Митницею не надається.

9.6. Рішення про видачу товарів, транспортних засобів комерційного призначення зі складу Митниці оформлюється у вигляді резолюції "Дозволено", що накладається на заяві/зверненні.

За результатами розгляду заяви/звернення заявнику в межах строку, що не перевищує строку розгляду заяви/звернення, невідкладно надається засобами телефонного (з обов’язковим письмовим підтвердженням), поштового, факсимільного чи електронного зв'язку відповідь щодо умов та порядку отримання товарів і транспортних засобів комерційного призначення зі складу Митниці та зазначається адреса складу, де знаходяться товари. При цьому враховуються вимоги пункту 9.5 цього розділу.

9.7. Митне оформлення товарів, що видаються (крім тих, щодо яких прийняте рішення про їх вивезення/повернення за межі митної території України), може здійснюватись за рішенням керівника Митниці як в зоні митного контролю на складі Митниці з виїздом/виходом посадової особи, що здійснює митне оформлення до місця зберігання товарів, так і в іншій зоні митного оформлення з доставкою до неї товарів, що підлягають видачі.

9.8. Видача товарів та транспортних засобів комерційного призначення зі складу Митниці здійснюється за умови подання документів, що засвідчують особу (повноваження особи).

Крім того, залежно від підстави розміщення та мети видачі товарів і транспортних засобів комерційного призначення на склад Митниці подаються такі документи:

другий примірник квитанції МД-1, якщо товари були поміщені на склад Митниці зі складанням квитанції МД-1;

документи (митна декларація або інший документ, який її замінює), що підтверджують оформлення товарів у відповідний митний режим або згідно із заявленою метою;

постанова про взяття проб і зразків, винесена посадовою особою Митниці, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил;

належним чином завірена копія постанови у справі про порушення митних правил про повернення товарів, транспортних засобів комерційного призначення власнику;

дозвіл Митниці на видачу зі складу Митниці тимчасово (з подальшим поверненням) товарів, що беруться для проведення експертизи в установлених законодавством випадках;

документи, що підтверджують відшкодування витрат Митниці на зберігання товарів і транспортних засобів на складі Митниці, а також сплату штрафу відповідно до постанови, винесеної за результатами розгляду справи про порушення митних правил.

9.9. До документів, за якими видаються товари, транспортні засоби комерційного призначення зі складу Митниці, належать також:

акт приймання-передавання;

акт про взяття проб (зразків) товарів;

акт опису й арешту майна;

акт опису, оцінки та передачі майна;

протокол про одержання проб і зразків товарів для проведення експертизи в справі про порушення митних правил;

видаткова накладна.

9.10. Особам, зазначеним у пункті 9.1 цього розділу, відмовляється у видачі зі складу товарів, транспортних засобів комерційного призначення з причин недотримання ними пунктів 9.2, 9.3 цього розділу, а також за наявності інших визначених законодавством правових підстав, що не дозволяють видачу майна зі складу.

9.11. У разі відмови громадянина добровільно сплатити витрати в справі про порушення митних правил Митниця повинна негайно вжити заходів щодо примусового стягнення з громадянина цих витрат у порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження".

9.12. У разі прийняття рішення про відмову в поверненні товарів зі складу Митниці керівник Митниці або особа, яка виконує його обов'язки, накладає на заяві/зверненні громадянина резолюцію "Заборонено". При цьому заявнику надається відповідь із зазначенням причин відмови.".

10. У розділі X "Особливості видачі товарів зі складу митного органу":

1) абзац третій пункту 10.1 після слів "проведення експертизи під час" доповнити словами "зберігання або";

2) пункти 10.3 - 10.5 викласти в такій редакції:

"10.3. Видача товарів для подальшого вивезення (повернення) громадянином за межі митної території України здійснюється у такому порядку:

10.3.1. Видача товарів громадянину для вивезення (повернення) їх за межі митної території України здійснюється тільки в тому пункті пропуску, через який вони ввозилися на митну територію України.

10.3.2. При позитивному розгляді письмової заяви/звернення громадянина товари повертаються йому безпосередньо в зоні митного контролю пункту пропуску після їх митного оформлення для вивезення за межі митної території України та відшкодування Митниці витрат на зберігання відповідно до законодавства.

10.3.3. Якщо склад Митниці, де зберігаються товари, розташований безпосередньо в пункті пропуску, через який вони вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину завідуючим.

Водночас, якщо склад Митниці, де зберігаються ці товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує громадянин, то керівник Митниці або особа, яка виконує його обов'язки, визначає посадову особу, яка здійснюватиме доставку цих товарів до пункту пропуску, та надає відповідні доручення щодо забезпечення цієї посадової особи транспортним засобом для доставки товарів.

10.3.4. У разі визначення особи, уповноваженої на здійснення доставки до пункту пропуску (іншої ніж завідуючий), завідуючий передає цій особі за актом приймання-передавання товари, що підлягають поверненню, та за наявності підстав додає розрахунок витрат на зберігання цих товарів на складі Митниці, а при поверненні товарів за судовим рішенням - також видаткову накладну в двох примірниках.

Товари мають бути доставлені в пункт пропуску Митниці, через який буде вивезено (повернуто) їх за межі митної території України, з урахуванням строку, необхідного для здійснення їх митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненні громадянина.

Після доставки зазначених товарів у пункт пропуску допускається їх передавання посадовій особі Митниці, що здійснюватиме митне оформлення цих товарів, для подальшого повернення громадянину, про що в акті приймання-передавання робиться відповідна відмітка.

10.3.5. При оформленні товарів, прийнятих на склад Митниці за квитанцією МД-1, у графі "Для службових позначок" митної декларації посадовою особою Митниці, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарів, не пропущених через митний кордон України". Водночас зазначаються реквізити квитанції МД-1, за якою товари приймалися на зберігання, та квитанції МД-1, за якою оформлено відшкодування витрат Митниці на зберігання цих товарів.

При оформленні товарів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику, у графі "Для службових позначок" митної декларації посадовою особою Митниці, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику".

Також зазначаються реквізити документа, за яким товари вилучалися, та в разі відшкодування витрат у справі про порушення митних правил та/або відшкодування витрат Митниці на зберігання цих товарів - реквізити документа, що підтверджує відшкодування витрат у справі про порушення митних правил, та/або квитанції МД-1, якою оформлено відшкодування витрат Митниці на зберігання.

При одержанні товарів громадянин ставить свій підпис на двох примірниках видаткової накладної і зазначає дату їх отримання. Один примірник видаткової накладної залишається у справах Митниці, інший - передається власнику.

10.3.6. Після завершення митного оформлення товарів, які видавалися зі складу Митниці за актом приймання-передавання для здійснення доставки до пункту пропуску з подальшим їх поверненням громадянину для вивезення (повернення) за межі митної території України, посадова особа Митниці, яка здійснила їх митне оформлення, передає на склад Митниці такі документи:

другий аркуш квитанції МД-1, якщо товари приймалися на склад зі складанням квитанції МД-1;

копію першого аркуша квитанції МД-1, за якою оформлювалося відшкодування витрат Митниці на зберігання;

примірник видаткової накладної, якщо товари вилучалися за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику;

примірник митної декларації або її копію, засвідчену відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи.

10.4. Випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переходять у власність держави, для розпорядження ними здійснюється відповідно до законодавства.

10.5. Видача товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпункті 5.1.12 пункту 5.1 розділу V цього Порядку, здійснюється на підставі рішення керівника Митниці, прийнятого на підставі процесуального документа (звернення) посадової особи органу, який здійснив вилучення таких товарів, транспортних засобів комерційного призначення чи процесуального документа, прийнятого в порядку кримінального процесуального законодавства.

Залежно від підстави для видачі складається акт приймання-передавання чи процесуальний документ у присутності посадової особи підрозділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням в порядку кримінального процесуального законодавства.".

11. У розділі XI "Ведення оперативно-аналітичного, складського та бухгалтерського обліку":

1) доповнити пункт 11.1 новим реченням такого змісту: "Автоматизований облік товарів і транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.";

2) доповнити абзац восьмий пункту 11.2 після слів "загальна кількість" словами "та вага";

3) пункт 11.6 викласти в такій редакції:

"11.6. Два рази на рік станом на 01 червня та 01 листопада поточного року Митниця проводить суцільну інвентаризацію вилучених та прийнятих на зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення в місцях їх зберігання.".

12. Доповнити Порядок новим розділом ХІІ такого змісту:

"ХІІ. Порядок дій у разі пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей чи ґрат, виявлення нестач/крадіжок

12.1. У разі виявлення пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей чи ґрат та/або нестачі/крадіжки майна керівником Митниці негайно створюється комісія у складі представників підрозділу інфраструктури, підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, підрозділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Митниці та підрозділу власної безпеки Головного управління ДФС відповідної області чи міста Києва. Комісію очолює заступник керівника Митниці.

12.2. Комісія зобов’язана:

провести інвентаризацію протягом 24 годин з моменту виявлення пошкоджень;

скласти інвентаризаційний опис (акт інвентаризації) та зафіксувати факт нестачі шляхом складання акта (в довільній формі);

для виявлення розбіжностей між фактичними показниками та даними бухгалтерського обліку скласти порівняльну відомість результатів інвентаризації;

отримати письмові пояснення від осіб, які допустили недостачу, псування майна чи інші виявлені порушення;

у разі фіксування факту крадіжки подати до органу внутрішніх справ заяву з повідомленням про крадіжку;

прийняти рішення про визначення розміру збитків від крадіжки, керуючись положеннямиПорядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 116 (далі - Порядок № 116), та Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (далі - Методика № 1891) (незалежна оцінка або стандартизована);

здійснити відображення в бухгалтерському обліку відповідних сум нестач;

вжити один із заходів щодо відшкодування збитків:

подати цивільний позов до суду;

отримати страховий платіж від страхової компанії чи відшкодування від охоронної фірми у разі наявності відповідних договорів на зазначені послуги;

у разі встановлення винної особи притягнути її до матеріальної відповідальності в установленому законодавством порядку.

У випадках стягнення з винних осіб втрат, заподіяних крадіжкою, недостачею або втратою, визначення сум збитків здійснюється відповідно до Порядку № 116 та Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей".

У разі встановлення нестач і втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали протягом п’яти днів після встановлення нестач і втрат передаються до органів досудового розслідування, а на суму виявлених нестач і втрат подається цивільний позов до суду.

Розмір збитків визначається за результатами проведення незалежної експертизи.

Якщо незалежну оцінку збитків провести неможливо через неможливість огляду майна виконавцем оцінки, а також через відсутність даних, що містять інформацію про пошкоджене майно до та після його розкрадання (нестачі, знищення, псування), крім даних бухгалтерського обліку (коли виявлено нестачу чи встановлено факт крадіжки), то проводиться стандартизована оцінка згідно із Методикою № 1891.

12.3. Підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Митниці відповідно до покладених на нього завдань забезпечує оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

12.4. Юридичний підрозділ Митниці відповідно до покладених на нього завдань аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій інвентаризаційні дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактом виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.".

13. У тексті Порядку:

1) слово "начальник" у всіх відмінках замінити словом "керівник" у відповідних відмінках;

2) слова "митний орган" у всіх числах та відмінках замінити словом "Митниця" у відповідних числах та відмінках;

3) слова "господарсько-експлуатаційний відділ" у всіх відмінках замінити словами "підрозділ інфраструктури" у відповідних відмінках;

4) слова "відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності" у всіх відмінках замінити словами "підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку" у відповідних відмінках;

5) слова "предмети контрабанди, вилучені відповідно до кримінально-процесуального законодавства" у всіх числах та відмінках замінити словами "предмети, вилучені відповідно до кримінального процесуального законодавства" у відповідних числах та відмінках;

6) слова "підрозділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил" у всіх відмінках замінити словами "підрозділ аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням" у відповідних відмінках;

7) слова "спеціалізований митний орган з питань експертного забезпечення" у всіх відмінках замінити словами "спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФС" у відповідних відмінках.

14. Доповнити Порядок новими додатками 1, 2, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 1-3 до Порядку вважати відповідно додатками 3-5.

15. Додатки 3-5 викласти в новій редакції, що додаються.

Директор 
Департаменту податкової, 
митної політики та методології 
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук

Додаток 1 
до Порядку роботи складу 
митниці ДФС 
(пункт 2.6 розділу ІІ)

ЯРЛИК 
на майно, що поміщається на склад Митниці

_______________ МИТНИЦЯ

Документ:_______________________________________№_____ від______________________

№ з/п

Найменування товару

К-ть/вага

Од. вим./кг

Кінцевий строк зберігання 
__________________________________________________________________

Розрахунковий об'єм займаної площі 
__________________________________________________________________

Комірник_________________ 
Підпис___________________

Додаток 2 
до Порядку роботи складу 
митниці ДФС 
(пункт 2.7 розділу ІІ)

АКТ
про результати проведення перевірки на складі Митниці


Додаток 3 
до Порядку роботи складу 
митниці ДФС 
(підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V)

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ 
актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад Митниці

Дата складання акта

Номер акта

Вартість товарів згідно з актом

Від кого прийнято

Примітка

1

2

3

4

5

Додаток 4 
до Порядку роботи складу 
митниці ДФС 
(підпункт 5.1.5 пункту 5.1 розділу V)

АКТ
виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий

Додаток 5 
до Порядку роботи складу 
митниці ДФС 
(підпункт 5.1.10 пункту 5.1 розділу V)

ОПИС
предметів

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт